سبد خرید
آنچه در این مقاله می‌خوانید
عیب یابی کابل برق

آموزش عیب یابی کابل برق به زبان ساده

آنچه در این مقاله می‌خوانید

یکی از دغدغه‌هایی که تکنسین‌های برق‌کار با آن روبه‌رو هستند عیب یابی کابل برق (Electric cable troubleshooting) است. خصوصا اگر این کابل در داخل زمین وجود داشته باشد به دلیل عدم دسترسی و تشخیص ندادن محل عیب بسیار اصلاح آن سخت خواهد بود. در این مطلب از وب سایت فروشگاه الکترونیکی فازمتر شما را با زبان ساده عیب یابی کابل برق را آموزش می‌دهیم.

انواع عیب کابل

قبل از مشخص کردن محل و رفع آن باید نوع عیب کابل مشخص گردد. عیب یابی کابل برق را در ادامه بیان می‌کنیم:

  •  اتصال کوتاه: زمانی که یک یا چند رشته کابل به یکدیگر وصل می‌شوند.

برای تشخیص به شیوه اتصال کوتاه باید از یک طرف مقابل را رها کرد و از یک طرف به آن میگر را وصل نمود. در صورتی که اتصال کوتاهی رخ نداده باشد دستگاه میگر مقاومتی را نشان نمی‌دهد، اما اگر اتصال کوتاهی اتفاق افتاده دستگاه میگر مقاومتی را نشان خواهد داد که با توجه به فاصله و محل عیب این مقاومت زیاد خواهد شد.

  • اتصال زمین: زمانی که یک یا چند رشته کابل  به زمین وصل می‌شوند.

برای تشخیص این نوع اتصال باید هر کدام از کابل‌ها را جداگانه با دستگاه میگر نسبت به زمین آزمایش کنید. در صورتی که به نقطه‌ای از زمین کابل وصل شده باشد مقاومت ایجاد می‌شود، اما اگر میگر مقاومت بی‌نهایت را نشان دهد کابل هیچ مشکلی ندارد.

  • پارگی: یک یا چند رشته کابل قطع شده‌اند.

برای تشخیص پارگی در یک کابل باید انتهای سیم‌ها را به هم وصل و با هم داخل زمین کرد. سپس از سر دیگر به صورت جداگانه به هر رشته میگر را وصل ‌کنید و مقاومت بین آن و زمین را اندازه بگیرید. در صورت وجود پارگی میگر مقاومت بی‌نهایت را نشان خواهد داد.

انواع عیب کابل

روش‌های عیب یابی کابل برق

عیب یابی کابل برق (Electric cable troubleshooting) همچون کابل مسی یا کابل آلومینیومی بعد از تشخیص نوع عیب باید به شرح زیر عمل کنید:

  • اﻧﺪازه‌گیری ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺗﺼﺎﻻت

همواره ﻣﺤﻞ‌ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭼﻨد ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ وصل هستند، مقاومتی ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﻮد ﻛﺎﺑﻞ دارند و در ﻣﻮاردی ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ از ﺑﻴﺸﺘﺮ از میزان تعیین شده مشخصی باشد ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻠﻔﺎت و ﺑﺮوز ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ در ﻣﺤﻞ می‌شود.

این موضوع ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺷﺪه و میزان وﻟﺘﺎژ اعمالی کم‌تر می‌کند. اﻳﻦ موضوع ﺑﺮای ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺼﺮف‌کننده‌ها ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب است. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در مواردی ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻛﺎﺑﻞ ﻣﻮازی ﺗﻐﺬﻳﻪ انجام می‌شود، کاﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎن در ﻣﺴﻴﺮ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎن در ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی دﻳﮕﺮ را شاهد خواهید بود ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺷﻮد.

ﺑﺮوز ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ، رﻧﮓ پریدگی و ﺳﻴﺎه شدن از ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ دلایل ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺗﺼﺎﻻت هستند و از اﻳﻦ رو ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ روش ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ کابل برق مشاهده ظاهری است. ﺑﺮای اندازه‌گیری ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻫﻢ ﻣﺘﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺗﺼﺎل را اﻧﺪازه بگیرید. اگر شرایط این کار وجود ندارد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﻟﺖ ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﻴﺰان اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ روی اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺗﺼﺎل را ﺗﺸﺨﻴﺺ دهید.

  • عیب یابی کابل برق به وسیله دستگاه میگر

با استفاده از میگر برای تشخیص اتصال کوتاه باید یک طرف کابل را به این دستگاه وصل کرد و سمت دیگر را آزاد گذاشت. اگر میگر مقاومتی را نشان ندهد اتصال کوتاه به نداده است. با اندازه‌گیری جداگانه هر کابل در صورتی که اتصال زمین اتفاق نیافتاده باشد، میگر مقاومت بی‌نهایت را نمایش می‌دهد و در صورت بروز اتصال زمین، دستگاه میگر مقاومتی را نشان می‌دهد.

روش‌های عیب یابی کابل برق

  • عیب یابی کابل برق به روش TDR

یکی از روش‌های عیب یابی کابل برق استفاده از پالس‌هایی با فرکانس رادیویی است. با اطلاع از سرعت انتشار سیگنال در کابل و اندازه‌گیری زمان بین ارسال و بازگشت سیگنال می‌توان فاصله بین محل خطا تا محل ارسال سیگنال را پیدا کرد. در واقع این روش با ارسال یک پالس ولتاژ پایین به داخل کابل در هر تغییر درون کابل، انعکاسی دریافت می‌شود.

نتیجه گیری

در این مطلب از فروشگاه الکترونیکی فازمتر با روش‌های ساده عیب یابی کابل برق آشنا شدید. در صورتی که به دنبال خرید هر نوع کابل اعم از کابل مسی و کابل آلومینیومی هستید می‌توانید با شماره‌های موجود در سایت تماس بگیرید. فروشگاه الکترونیکی فازمتر ارائه‌دهنده بهترین و باکیفیت‌ترین خدمات در زمینه انواع کابل و سیم مسی و آلومینیومی می‌باشد.

مقالات مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *